This Day in History: 1960-05-16

LOVEBUG STARSKI (Kevin Smith) elhunyt 2018